Algemene voorwaarden

Algemeen:

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing de welke hieronder zijn vermeld.

2. De prijzen en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van producten, verpakkingen en arbeidskosten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3. Klachten betreffende de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4. In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

5. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.

6. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..

7. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.

8. De goederen worden verzonden op risico van de koper, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

9. In geval van betwisting zijn de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loop, of een ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten) worden uitgevoerd.

10. De geldigheidsduur van offertes is 1 maand.

11. Enkel na ontvangst van een getekende offerte “voor akkoord”, worden de goederen uitgeleverd.


Facturatie en betaling:

12. Alle facturen zijn voor levering betaalbaar, tenzij anders werd bedongen en vermeld.

13. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

14. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

15. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrest. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totale factuurbedrag.

16. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

17. Wij aanvaarden geen cheques of wissels. Indien per uitzondering wij dit echter toestaan, worden de daar aan verbonden onkosten evenals andere inningskosten aan de koper afzonderlijk aangerekend.

18. Wij behouden ons het recht om, bij niet-betaling, de overeenkomst te ontbinden en niet over te gaan tot leveren en/of geleverde goederen terug te collecteren.